Home » ALV » 27 oktober 2021

Algemene Ledenvergadering

Huib, het uitvoeringsorgaan van de huurdersvereniging In De Goede Woning brengt onder aandacht dat de Algemene Ledenvergadering
zal worden gehouden op 27 oktober 2021

De vergadering zal worden gehouden in vergadercentrum De Hooge Woning, Voorweg 109, Zoetermeer.

De vergadering vangt aan om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Als u wilt deelnemen aan de vergadering verzoekt het bestuur u een bericht te sturen aan de secretaris van het bestuur. Het e-mailadres van de secretaris is: secretaris@huib.org

Geef in uw bericht aan met hoeveel personen u naar de vergadering komt. De vergaderstukken worden u na de aanmelding aangeboden (per post en/of e-mail). Ook tijdens de vergadering zullen de vergaderstukken beschikbaar zijn.

Agenda

A. Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
  1. Vaststelling agenda                                                                  ALV2021-1
 2. Mededelingen
 3. Jaarstukken 2020
  a. Jaarverslag 2020                                                                         ALV2021-2
  b. Financieel verslag penningmeester                                        ALV2021-3
 4. Décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid
 5. Verkiezing van bestuursleden 1)                                                  ALV2021-4
 6. Begroting 2022                                                                                ALV2021-5
 7. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement                        ALV2021-6
 8. W.v.t.t.k.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting


B. Informeel samenzijn na afloop van de vergadering (ca. 21:00 uur)

¹) De heer J. Smit treedt af en stelt zich herkiesbaar. 
Mevrouw P. Nieman en de heren W. v.d. Burg en J.W. Timmer stellen zich beschikbaar als bestuurslid

Namens het bestuur van Huib,
Hans Timmer, waarnemend secretaris